Föreningsstämma 2021-05-06

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Sjöportalen 1 hälsar alla medlemmar välkomna till 2021 års digitala årsstämma.

Ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöportalen 1 kommer att hållas den 6 maj 2021 kl. 19:00 i digital form.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att genomföra en digital stämma. En förutsättning för detta är att styrelsen beslutat att även andra än medlemmar kan närvara och höra vad som sägs. Ett sådant beslut fattade styrelsen på styrelsemöte den 23 mars 2021. Styrelsen beslutade på samma möte att erbjuda medlemmarna att som alternativ till att delta på stämman poströsta inför föreningsstämman.

Vi tror att denna kombination av digital föreningsstämma med erbjudande om
poströstning möjliggör att medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under dem rådande omständigheterna, även om man inte av olika anledningar kan delta digitalt. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta om de inte har möjlighet att delta digitalt.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid
föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid
föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Om majoriteten av medlemmarna poströstat kommer stämman inte kunna göra
ändringar i ärenden. Om majoriteten av medlemmarna deltar digitalt kan stämma
besluta om förändringar i stämmoärenden, i dessa fall kan poströsten i ifrågavarande
ärende inte räknas. (ex. ifall annan ledamot än förslagits skulle väljas).

Deltagare uppmanas att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna samt motionen som är publicerade på hemsidan.

Deltagare uppmanas att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna samt motionen som är publicerade på hemsidan.

Anmälan till stämman
För er som avser att delta digitalt vid stämman eller använda sig av ombud ber vi er
vänligen meddela styrelsen på styrelsen@brfsjoportalen.se den mailadress ni önskar få
möteslänk skickad till. Observera att om ni använder ombud, behöver fullmakten i original vara styrelsen tillhanda före stämman.

Information om föreningen
Ordförande och styrelsen informerar kl. 19:00 kort om föreningens verksamhet,
underhållsplan och ekonomi. Föreningsstämman inleds därefter.

Förutsättningar för poströstning
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat
nedanstående underlag för poströstning. Poströsten ska läggas förslutet kuvert i föreningens brevlåda senast måndagen den 3 maj 2021.

Välkomna önskar era grannar i styrelsen!